top of page

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Copy of aaaa_edited_edited.png

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Η ιστοσελίδα SMOKEANDSTOP.GR (εφεξής «Smoke&Stop») είναι η ιστοσελίδα της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ BOOKS & ARTS», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 15 τ.κ.56424, τηλ. 2310 225164. Η επίσκεψη και χρήση του Smoke&Stop συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του Smoke&Stop. Η Smoke&Stop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Smoke&Stop.

Χρόνος παροχής υπηρεσιών.

Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών στον πελάτη ορίζεται ανάλογα με την διαθεσιμότητα  των παραγόντων (χώρος, χρόνος, προσωπικό.) που αποτελούν και απαραίτητα δεδομένα για την υλοποίηση της υπηρεσίας και είναι αυτός που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.

 

Η Smoke&Stop επιφυλάσσεται ως προς τον ως άνω χρόνο υλοποίηση της υπηρεσίας στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Συνεπώς, σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση ή αναβολή υλοποίησης της υπηρεσίας οφειλόμενη σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, έκτατα κυβερνητικά μέτρα ή απεργίες, η CWC PRO δεν καθίσταται υπερήμερη.

Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Μέσω του Smoke&Stop διατίθενται προς πώληση προϊόντα και υπηρεσίες με δυνατότητα απόκτησης μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Οι τιμές του Smoke&Stop ισχύουν μόνο για παραγγελίες μέσω αυτού και υλοποίησης  στο χώρο της η οποιοδήποτε άλλο χώρο που θεωρείτε απαραίτητος για την υλοποίηση υπηρεσίας προς τον πελάτη πελάτη.
Η τιμολογιακή πολιτική (εκπτώσεις κ.λ.π.) ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων και ημερομηνίας λήξης των. που ανακοινώνονται στη εκάστοτε υπηρεσία.
Οι υπηρεσίες του Smoke&Stop πωλούνται μέχρι εξάντλησης των διαθεσίμων θέσεων που ανακοινώνονται στη εκάστοτε υπηρεσία.
Το Smoke&Stop ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας αυτών.

Περιορισμός ευθύνης της Smoke&Stop.

Η Smoke&Stop θέτει προς πώληση τα προϊόντα – υπηρεσίες του μέσο της ιστοσελίδας του σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Η SMOKEANDSTOP.GR δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες της ιστοσελίδας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.
Η Smoke&Stop δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Smoke&Stop ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων – υπηρεσιών κλπ), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Smoke&Stop ή/και των υπηρεσιών του. 

Η Smoke&Stop δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας της ιστοσελίδας της ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

 

Η Smoke&Stop διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στο Smoke&Stop και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.

 

 

Η Smoke&Stop λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Smoke&Stop και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη.

Η χρήση του Smoke&Stop πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Smoke&Stop σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών από την ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης / χρήστης του Smoke&Stop αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στη Smoke&Stop από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. 

Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/ χρήστη του Smoke&Stop διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Smoke&Stop διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.
Κατά την εγγραφή ενός πελάτη/χρήστη στις υπηρεσίες του Smoke&Stop (υπηρεσίες προϊόντων, newsletters κλπ) είναι δυνατόν να ζητηθεί η καταχώριση ορισμένων προσωπικών του στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κλπ). Η Smoke&Stop διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών της και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους.
Η Smoke&Stop διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για τη Smoke&Stop με σκοπό:
•    Τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με τον πελάτη / χρήστη,
•    Την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.
•    Την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών / χρηστών,
•    Την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας και
•    Την ενημέρωση των πελατών / χρηστών σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων της ιστοσελίδας.
Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης / χρήστης του Smoke&Stop έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της SMOKEANDSTOP.GR στο τηλέφωνο 2310 225164 προκειμένου και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή των τυχόν διατηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε και αποθηκεύουμε στοιχεία από την συναλλαγή μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών.

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών γίνονται απευθείας με τον εκάστοτε φορέα (Pay Pal, Eurobank, VivaWallet)

Υποβολή παραγγελίας.

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας.
Η COOKING-WORKSHOP.GR διατηρεί δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση χωρίς να επηρεάζονται οι τιμές των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών.
Κατά την υποβολή της παραγγελίας δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη να διαλέξει αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και παράδοσης και επάγγελμα. Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τιμολόγησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι  και την οριστικοποίηση της ημερομηνίας υλοποίησης της υπηρεσίας από το τμήμα τιμολόγησης.

Ακυρώσεις θέσεων Επιστροφές Προκαταβολών.

Μπορείτε να ακυρώσετε την συμμετοχή σας σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών προ της παρεχόμενης υπηρεσίας που αναγράφετε κατά την υποβολή κράτησης θέσης και αναφέρετε στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας μέσω email.
Κατά την ακύρωση συμμετοχής σας Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνετε μόνο μέσω τραπέζης και συγκεκριμένα με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας αποστείλει ο αγοραστής. 
Η έγκυρη ακύρωση θέσεως είναι απαραίτητη για την τυχόν διάθεση της θέσης σε άλλους ενδιαφερόμενους.  

Μετά την πάροδο του προαναφερόμενου χρόνου ακύρωσης συμμετοχής σας η προκαταβολή δεν επιστρέφετε το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας είναι απαιτητό και διατηρούμε το δικαίωμα να μην λαμβάνουμε νέα αιτήματα για μελλοντικές υπηρεσίες που ζητήσετε. 

 

Covid19.

Κατά την συμμετοχή - παρουσία σας στον χώρο μας συμφωνείτε με την αυστηρή τήρηση των μέτρων κατά του Covid19 που επιβάλλονται κατά την διάρκεια του σεμιναρίου - μαθήματος την εκάστοτε ημερομηνία διεξαγωγής του.
Η μη συμμόρφωση στα παραπάνω συνεπάγεται στην απαγόρευση εισόδου σας στο χώρο όπως επίσης και η μη επιστροφή τυχόν προπληρωμένου χρηματικού ποσού αλλά και εξόφληση της συμμετοχής σας στο σεμινάριο – μάθημα.
Η ενημέρωση για την τήρηση των μέτρων που ισχύει την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου - μαθήματος είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος.

 

Χρήση cookies

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπό μας που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.
Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο μας αλλά και από την Google και την Facebook για την μέτρηση επισκεψημότητας και διαφημηστηκής απόδοσης.
Δείτε σχετικά…

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της SMOKEANDSTOP.GR δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.
Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

«Smoke&Stop» 20/10/2023

bottom of page